Új kiadvány

Megjelent és online letölthető a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálathoz köthető legfrissebb kutatási jelentésünk, Egyéves kori mérések. Jelentés a Dél-dunántúli Vizsgálatról. Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat címmel. A jelentésben a féléves és a másfél éves adatfelvételi hullámok között megvalósuló, fejlődéslélektani fókuszú kutatásunk módszertanát és eredményeit ismertetjük. A Dél-dunántúli Vizsgálatot a Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetével együttműködésben, 247 család részvételével folytattuk le.

A kötet első felében a kutatás módszertani jellegzetességeiről esik szó. Így ismerteti a vizsgálat céljait és illeszkedését a Kohorsz ’18 vizsgálatba, a terepmunka szervezését, a mintavételi módszert és a minta sajátosságait, valamint az adatgyűjtés módját, az alkalmazott mérőeszközöket és gyermekmegfigyelésen alapuló vizsgálati eljárásokat.

A második rész a kutatás eredményeit tekinti át. Elsőként az egyéves gyermeket nevelő anyák érzelmi és hangulati állapotára, gyermekkel kialakított kapcsolatának minőségére és szocializációs céljaira tér ki. Ezután az egyéves gyermekek digitális médiahasználatát jellemzi, megvizsgálva bizonyos eszközök használatának előfordulását és napi időtartamát, valamint azt, hogy a gyermekek digitális eszközhasználata mennyiben jár együtt az őket gondozó anyák eszközhasználatával és az eszközhasználattal kapcsolatos vélekedéseivel. Végül a gyermekek fejlődési mutatóinak ismertetése következik, beszámolva a gondozó által észlelt szocioemocionális és kognitív képességeikről, valamint a korai megismerő funkcióikról és figyelmi képességeikről.

A kötet az egyéves kori mérések átfogó, egy- és kétváltozós elemzésére vállalkozik. Ennek során bemutatja a mért változók szociodemográfiai és szocioökonómiai háttérrel mutatott összefüggéseit, valamint a fiú és a lánygyermekek között megfigyelhető esetleges különbségeket.